Ansprechpartner

Drs. Roman Senderek
FIR e. V. an der RWTH Aachen (FIR)

Campus-Boulevard 55,
52074 Aachen
+49 241 47705 225

Prof. Dr. Peter Kuhlang
Deutsche MTM-Vereinigung e.V. (DMTMV)

Elbchaussee 352,
22609 Hamburg
+49 40 822779 0

Carmen Halm
WBA Aachener Werkzeugbau Akademie GmbH (WBA)

Campus-Boulevard 30,
52074 Aachen
+49 241 99016 316

Gerd Conrads
Lean Enterprise Institut GmbH (LEI)

Campus-Boulevard 57,
52074 Aachen
+49 241 51031 404